Szkoła Estradowa im. Anny German w Białymstoku - logo

Oferta Szkoły Estradowej
im. Anny German w Białymstoku

Dla kogo?

Oferta nauczania skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, średnia), niezależnie od wieku przyjmujemy każdą zainteresowaną śpiewem estradowym osobę na tzw. "pakiet indywidualny"

W skład pełnej oferty (szkoła dzienna) wchodzą następujące działania:

  • Śpiew estradowy i emisja głosu
  • Taniec (klasyczny, balet, nowoczesny, zumba)
  • Teatr i musical
  • Pianino
  • Teoria
  • Solfeż
  • Zajęcia indywidualne

Szkoła Estradowa I st. to odpowiednik szkoły podstawowej w szkolnictwie ogólnym. Szkoła Estradowa II st. to szkoła średnia, po ukończeniu której otrzymuje się dyplom ze specjalnością muzyk wokalista estradowy i jest dokumentem dającym uprawnienia zawodowe.

Szkoła Muzyczna I stopnia

Do szkoły I stopnia trafiają młodzi i niedoświadczeni uczniowie. Niewielu z nich miało kontakt ze sceną bądź nauką gry na instrumencie. Edukację rozpoczynają wszyscy od wprowadzenia w tajniki muzyki, śpiewu, tańca i teatru.

Na tym etapie nie ma zajęć teoretycznych w oderwaniu od praktyki. Zapisu nutowego, pojęć muzycznych wszyscy uczą się podczas nauki gry na instrumencie. Nacisk położony jest na przedmioty praktyczne tzn. śpiew (praca z mikrofonem, emisja głosu, interpretacja piosenki), teatr (praca nad dykcją, wyrażaniem emocji, improwizacji ruchowej, interpretacją tekstu, współpracą w grupie), taniec (urytmicznienie, zdobycie kordynacji ruchowej, poprawę aparycji sylwetki, wyrabianie pamięci tanecznej).

Absolwent szkoły I stopnia powinien swobodnie posługiwać się umiejętnościami z wyżej wymienionych dziedzin.

Najważniejszym przedmiotem w szkole jest śpiew estradowy. W trakcie wielu występów każdy uczeń występując zarówno solo jak i w grupie zdobywa niezbędną praktykę. Podsumowaniem wszystkich umiejętności jest udział w musicalach które szkoła wystawia od 1999 roku.

Oprócz umiejętności artystycznych dzieci i młodzież w szkole I stopnia uczą się odwagi w prezentowaniu własnych emocji, odpowiedzialności za powierzone im role, koleżeństwa poprzez współpracę z innymi uczniami a także zainteresowań dobrą muzyką, teatrem i tańcem.

Młody człowiek który połknął artystycznego bakcyla najczęściej w szkołach ogólnokształcących i w swoim środowisku nie sprawia kłopotów wychowawczych, jest pewny siebie oraz zorientowany na temat własnej przyszłości.

Szkoła I stopnia nie kończy się dyplomem indywidualnym każdego z absolwentów, lecz wspólnym koncertem łączącym śpiew estradowy z teatrem i tańcem.

Szkoła Muzyczna II stopnia

Szkoła II stopnia to szkoła dająca uprawnienia zawodowe. Podczas 4-letniej nauki w szkole uczeń opanowuje warsztat wokalny taneczny i teatralny w takim stopniu, aby po ukończeniu szkoły był samodzielnym wokalistą, a na scenie swobodnie korzystał z technik teatralnych oraz tanecznych.

Program szkoły II stopnia jest tak skonstruowany aby uczeń opanował zarówno emisję głosu, teorię muzyki, solfeż (czytanie nut głosem) grę na wybranym instrumencie (fortepian lub gitara, ewentualnie flet prosty lub akordeon), jak również przedmioty praktyczne – śpiew estradowy lub operowy, taniec, teatr, podstawy prezentacji mody.

Raz na pół roku uczeń zdaje egzaminy komisyjne ze wszystkich przedmiotów. Przynajmniej 4 razy w roku (minimum) uczeń występuje publicznie na koncertach organizowanych przez szkołę na terenie miasta Białegostoku i województwa podlaskiego. Uczeń ma obowiązek brać udział w musicalu wystawianym przez szkołę.

Dyplom to samodzielny solowy koncert ucznia obejmujący minimum osiem utworów, podczas którego zaprezentowane zostaną wszystkie możliwe umiejętności zdobyte w szkole, również taneczne i aktorskie. Uczeń sam, w oparciu o zdobytą wiedzę, od początku do końca podejmuje decyzje dotyczące koncertu tzn. określa repertuar, rodzaj akompaniamentu, oprawy choreograficznej i teatralnej, rekwizytów, makijażu itd. oraz miejsca, w którym odbędzie się koncert.

Koncert ocenia komisja złożona z wykładowców Szkoły Estradowej. Ocena na dyplomie jest pochodną ocen wszystkich wykładanych w szkole ocen i koncertu dyplomowego. Posługując się dyplomem ukończenia szkoły II stopnia, uczeń może być zatrudniony w świetlicach, domach kultury, integracyjnych placówkach dydaktycznych itd. Może również zdawać na studia wokalne lub aktorskie jak również na pedagogikę kulturalno-oświatową.

Wielu uczniów kończąc różne kierunki pedagogiczne z powodzeniem posługuje się również dyplomem Szkoły Estradowej wzbogacając swoją ofertę pedagogiczną. Ścieżki zawodowe uczniów są czasami zaskakujące. Wśród absolwentów znajdują się osoby znakomicie prowadzące koncerty, soliści zespołów, osoby śpiewające w tzw. „chórkach” gwiazd, choreografowie, osoby prowadzące studia nagrań. Jak wynika z powyższych informacji szkoła stwarza wiele możliwości wykorzystania wiedzy w przyszłości.

Lekcje Indywidualne

W przypadku gdy uczeń z przyczyn niezależnych (odległość od Białegostoku, nakładanie się różnych planów zajęć) nie może uczestniczyć w zajęciach grupy, może skorzystać z indywidualnego toku nauczania. Zajęcia odbywają się w Szkole Estradowej w co drugą sobotę i obejmują emisję głosu, śpiew estradowy lub operowy, zajęcia teoretyczne oraz instrument.