Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Estradowej im. Anny German w Białymstoku

Historia Szkoły

Szkoła Estradowa im. Anny German została założona w 1993r. przez wokalistkę jazzową, pedagoga, kompozytorkę piosenek i autorkę tekstów, oraz animatora kultury mgr. Helenę Mieszkuniec.

Stworzony przez nią autorski program nauczania powstał na potrzeby Szkoły Estradowej z wyraźnym profilem musicalowym. W związku z tym oprócz śpiewu estradowego i operowego i przedmiotów muzycznych takich jak pianino, solfeż, teoria muzyki i emisja głosu wprowadzono do programu taniec nowoczesny i teatr.

Kilka słów o patronce szkoły

Anna German zwana również „damą polskiej sceny”. Anna Wiktoria German urodziła się w 1936r. w Urgenczu (Uzbekistan). W 1946 wraz z matką przeniosła się do Polski.

W 1962 ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim (geologia). W tym samym czasie zaczęła także karierę muzyczną – na III Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie zdobyła II nagrodę. Laureatka Złotej Płyty na longplay „Człowieczy Los” (1972 r.).

Wylansowała takie przeboje jak: „Człowieczy Los”, „Tańczące Eurydytki”, „Bal u Posejdona”, „Zakwitnę różą”, „Tak pragnę żyć” oraz ogromnie popularną w ZSRR „Nadieżdę” autorstwa Aleksandry Pachmutowej. Wykonywała też w polskiej wersji językowej piosenkę „Je te remercie mon coeur” (1 nagroda w Sopocie 1964-Nadia Constantionupoulou).

Osiągnięcia Szkoły

Oferta


Dla kogo?

Oferta nauczania skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, średnia), niezależnie od wieku przyjmujemy każdą zainteresowaną śpiewem estradowym osobę na tzw. "pakiet indywidualny"

W skład pełnej oferty (szkoła dzienna) wchodzą następujące działania w różnych okresach nauki:

Zajęcia ze śpiewu i teatru odbywają się przez cały okres nauki, z czego najważniejszym elementem edukacji jest śpiew estradowy, z którego uczeń robiący dyplom zdobywa specjalizację.

Szkoła I stopnia

Szkoła Estradowa I st. to odpowiednik szkoły podstawowej w szkolnictwie ogólnym. Szkoła Estradowa II st. to szkoła średnia, po ukończeniu której otrzymuje się dyplom ze specjalnością muzyk wokalista estradowy i jest dokumentem dającym uprawnienia zawodowe.

Do szkoły I stopnia trafiają młodzi i niedoświadczeni uczniowie. Niewielu z nich miało kontakt ze sceną bądź nauką gry na instrumencie. Edukację rozpoczynają wszyscy od wprowadzenia w tajniki muzyki, śpiewu, tańca i teatru.

Na tym etapie nie ma zajęć teoretycznych w oderwaniu od praktyki. Zapisu nutowego, pojęć muzycznych wszyscy uczą się podczas praktycznej nauki gry na instrumencie. Nacisk położony jest na przedmioty praktyczne tzn. śpiew (praca z mikrofonem, emisja głosu, interpretacja piosenki), teatr (praca nad dykcją, wyrażaniem emocji, improwizacji ruchowej, interpretacją tekstu, współpracą w grupie), taniec (urytmicznienie, zdobycie kordynacji ruchowej, poprawę aparycji sylwetki, wyrabianie pamięci tanecznej).

Absolwent szkoły I stopnia powinien swobodnie posługiwać się umiejętnościami z wyżej wymienionych dziedzin.

Najważniejszym przedmiotem w szkole jest śpiew estradowy. W trakcie wielu występów każdy uczeń występując zarówno solo jak i w grupie zdobywa niezbędną praktykę. Podsumowaniem wszystkich umiejętności jest udział w musicalach które szkoła wystawia od 1999 roku.

Oprócz umiejętności artystycznych dzieci i młodzież w szkole I stopnia uczą się odwagi w prezentowaniu własnych emocji, odpowiedzialności za powierzone im role, koleżeństwa poprzez współpracę z innymi uczniami a także zainteresowań dobrą muzyką, teatrem i tańcem.

Młody człowiek który połknął artystycznego bakcyla najczęściej w szkołach ogólnokształcących i w swoim środowisku nie sprawia kłopotów wychowawczych, jest pewny siebie oraz zorientowany na temat własnej przyszłości.

Szkoła I stopnia nie kończy się dyplomem indywidualnym każdego z absolwentów, lecz wspólnym koncertem łączącym śpiew estradowy z teatrem i tańcem.

Szkoła II stopnia

Szkoła II stopnia to szkoła dająca uprawnienia zawodowe. Podczas 4-letniej nauki w szkole uczeń opanowuje warsztat wokalny taneczny i teatralny w takim stopniu, aby po ukończeniu szkoły był samodzielnym wokalistą, a na scenie swobodnie korzystał z technik teatralnych oraz tanecznych.

Program szkoły II stopnia jest tak skonstruowany aby uczeń opanował zarówno emisję głosu, teorię muzyki, solfeż (czytanie nut głosem) grę na wybranym instrumencie (fortepian lub gitara, ewentualnie flet prosty lub akordeon), jak również przedmioty praktyczne – śpiew estradowy lub operowy, taniec, teatr, podstawy prezentacji mody.

Raz na pół roku uczeń zdaje egzaminy komisyjne ze wszystkich przedmiotów. Przynajmniej 4 razy w roku (minimum) uczeń występuje publicznie na koncertach organizowanych przez szkołę na terenie miasta Białegostoku i województwa podlaskiego. Uczeń ma obowiązek brać udział w musicalu wystawianym przez szkołę.

Dyplom to samodzielny solowy koncert ucznia obejmujący minimum osiem utworów, podczas którego zaprezentowane zostaną wszystkie możliwe umiejętności zdobyte w szkole, również taneczne i aktorskie. Uczeń sam, w oparciu o zdobytą wiedzę, od początku do końca podejmuje decyzje dotyczące koncertu tzn. określa repertuar, rodzaj akompaniamentu, oprawy choreograficznej i teatralnej, rekwizytów, makijażu itd. oraz miejsca, w którym odbędzie się koncert.

Koncert ocenia komisja złożona z wykładowców Szkoły Estradowej. Ocena na dyplomie jest pochodną ocen wszystkich wykładanych w szkole ocen i koncertu dyplomowego. Posługując się dyplomem ukończenia szkoły II stopnia, uczeń może być zatrudniony w świetlicach, domach kultury, integracyjnych placówkach dydaktycznych itd. Może również zdawać na studia wokalne lub aktorskie jak również na pedagogikę kulturalno-oświatową.

Wielu uczniów kończąc różne kierunki pedagogiczne z powodzeniem posługuje się również dyplomem Szkoły Estradowej wzbogacając swoją ofertę pedagogiczną. Ścieżki zawodowe uczniów są czasami zaskakujące. Wśród absolwentów znajdują się osoby znakomicie prowadzące koncerty, soliści zespołów, osoby śpiewające w tzw. „chórkach” gwiazd, choreografowie, osoby prowadzące studia nagrań. Jak wynika z powyższych informacji szkoła stwarza wiele możliwości wykorzystania wiedzy w przyszłości.

Lekcje indywidualne

W przypadku gdy uczeń z przyczyn niezależnych (odległość od Białegostoku, nakładanie się różnych planów zajęć) nie może uczestniczyć w zajęciach grupy, może skorzystać z indywidualnego toku nauczania. Zajęcia odbywają się w Szkole Estradowej w co drugą sobotę i obejmują emisję głosu, śpiew estradowy lub operowy, zajęcia teoretyczne oraz instrument.

Informacje


Informacje ogólne o nauczaniu

Czas nauki w szkole to minimum 4 lata (zarówno I jak i II stopień)

Oferta nauczania jest skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, średnia), jednak niezależnie od wieku przyjmujemy każdą zainteresowaną śpiewem estradowym osobę na tzw. "pakiet indywidualny".

Szkoła nie stawia górnej granicy wieku. Nauka w szkole trwa od września do czerwca włącznie. Lipiec i sierpeń to okres przerwy wakacyjnej. Wszelkie dni wolne od nauki w szkołach publicznych (święta, ferie) są również dniami wolnymi w szkole estradowej.

Uczestniczenie w zajęciach szkoły ma na celu ogólne umuzykalnienie ucznia, urytmicznienie, wypracowanie optymalnego słuchu muzycznego, naukę posługiwania się zapisem muzycznym, zdobycie umiejętności gry na instrumencie. Ponadto uczeń zdobywa umiejętności z zakresu tańca, koordynacji ruchowej, właściwego poruszania się na scenie w zakresie np. występów scenicznych, prezentacji mody itd.

Równolegle uczeń poddawany jest edukacji teatralnej w ramach której poprawia dykcję, uczy się umiejętności prezentowania emocji, interpretacji tekstu bądź współpracy w grupie (podczas przygotowywania i prezentowania sztuk scenicznych oraz musicali).

W trakcie nauki podczas wielu występów scenicznych, które są obowiązkowe, uczeń zdobywa praktykę. W końcowym etapie edukacji, swobodnie łącząc wszystkie wyżej wymienione aspekty, uczeń przystępuje do dyplomu. Jest to samodzielny koncert, podczas którego prezentowane wybrane utwory wokalne przeplatają się z elementami tańca, teatru i muzyki instrumentalnej w profesjonalnej formie, która podlega ocenie komisji artystycznej. W związku z tym uczeń przystępując do dyplomu powinien posiadać szeroki warsztat zarówno wokalny jak teatralny i taneczny.

Dalsza droga artystyczna absolwenta daje mu szeroką gamę możliwości począwszy od aktorstwa, poprzez studia wokalne (śpiew operowy, musicalowy, jazz, rozrywka), pedagogikę kulturalną jak też własną działalność solową bądź w chórkach. Wielu uczniów poszło w kierunku choreografii zakładając własne szkoły taneczne.

REKRUTACJA

Z dniem 4 września 2020 roku rozpoczynamy nabór uczniów do szkoły I i II stopnia. Przyjęcie ucznia jest poprzedzone obowiązkowym przesłuchaniem (sprawdzenie predyspozycji) na które należy umówić się indywidualnie (tel. 602 190 038). Ilość miejsc ze względu na kameralność szkoły jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń

Egzamin

Uczeń na egzaminie wstępnym musi wykazać się słuchem muzycznym, poczuciem rytmu i pamięcią muzyczną. Do ustalenia poziomu predyspozycji służy specjalnie opracowany zestaw ćwiczeń wspólnie wykonywanych przez nauczyciela i ucznia. Dodatkowo uczeń przygotowuje 2 piosenki zróżnicowane charakterem tzn. np. szybką i wolną, balladę i rocka, poza tym wiersz lub fragment prozy.

Zarówno piosenki, jak i tekst do interpretacji powinny być krótkie, zaśpiewane i wypowiedziane na pamięć. Przynajmniej jedna piosenka powinna być wykonana w języku polskim. Uczeń może zaśpiewać piosenki a capella, z półblaybackiem lub towarzyszeniem instrumentu np. pianino, gitara lub akordeon. Egzamin wstępny przeprowadzany jest indywidualnie dla każdego ucznia. Trwa około godziny.

Informacje dodatkowe pod num. 602 190 038. Rekrutacja do szkoły na rok 2012 – 2013 odbywa się od maja 2012r. I trwa do momentu zagospodarowania miejsc w szkole. Ilość miejsc jest zawsze ograniczona. Dysponujemy 10 miejscami do grupy Niezapominajki, 10 miejscami do klasy I w Szkole Estradowej I st. I 10 miejscami do klasy I w Szkole Estradowej II st. Ze względu na indywidualne podejście do edukacji każdego ucznia nie przekraczamy powyższych limitów.

Uczeń w połowie roku szkolnego przystępuje do egzaminu ze wszystkich przedmiotów. Podobnie sprawdzany jest poziom wiedzy ucznia na końcu roku szkolnego. Jeżeli poziom wiedzy ucznia jest zadowalający otrzymuje świadectwo i od nowgo roku uczy się w wyższym oddziale. Uczniowie Szkoły Estradowej II stopnia po 4 latach nauki przystępują do dyplomu. Jest to pełonwymiarowy koncert publiczny wykonywany przez ucznia z elementami teatru, tańca itd. oceniany przez komisję artystyczną. Ocena na dyplomie jest średnią ocen uzyskanych z koncertu dyplomowego oraz wszystkich przedmiotów wykładanych w szkole.

Cennik

Opłata za egzamin wstępny wynosi 150 zł i jest opłacana na miejscu w szkole przed egzaminem.

Czesne miesięczne za szkołę wynosi 550 zł. Opłaty czesnego obowiązują przez 12 miesięcy w roku.

Wpisowe wynosi 1500 zł. W ramach wpisowego uczeń korzysta bezpłatnie z całego, dostępnego w szkole sprzętu, w tym m.in. z ksera, strojów, instrumentów, mikrofonów, nut, świateł w sali muzycznej, półplaybacków, utworów, tekstów piosenek, w zależności od potrzeb (nagrania, koncerty, konkursy) udzielane są dodatkowe bezpłatne konsultacje. Rodzice w związku z poniesieniem kosztów wpisowego nie ponoszą dodatkowych kosztów nauki w trakcie roku szkolnengo.

Kontakt